whatsapp
[email protected] 0850 308 02 32 / 0537 266 45 03

Üye satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyalleri kendisine aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir. Taraflardan her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harf, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, resmi merciler tarafından alınmış kararlar vb. tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sürecin devamı süresince taraflar yükümlülüklerini yerine getirmeleri veya geç yerine getirmeleri sebebiyle, sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı olarak karşı tarafa posta yoluyla bildirecek ve resmi belgeler ile kanıtlayacaktır mücbir sebep içinde iş bu sözleşme imzalanmışsa mücbir sebep dolayısıyla alıcının sözleşmeyi haklı feshi söz konusu değildir.

Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun mevzuatı uygulanacaktır.

Eğitim sözleşmesinin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye sisteme kullanıcı adı ve şifresini girerek üyeliğinin başladığını kabul eder.

Katılımcının kendi isteği ile üyelikten ayrılması durumunda, katılımcı tarafından yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

Üyeler eğitimini sonlandırmak isterse eğitim danışmanlarımıza mail yoluyla başvurmak suretiyle üyeliklerini iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda üye almış olduğu üyelik ile ilgili dönem için kendisinden tahsil edilmiş hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu şekilde çıkması sebebiyle ŞİRKET’in herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda bu harcama veya masrafları da tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar sözleşmede belirttikleri adresler ile sorumludurlar, adres değişikliği durumlarını taahhütlü mektupla bildirmek zorundadırlar şayet bildirim yapılmamışsa sözleşme imzalandığı tarihte sözleşmede geçen adres hukuki ve geçeri yazışma adresidir, iş bu adrese yapılacak tebligatlar hüküm doğuracaktır.

Ulusal Matematik Şampiyonası bir markasıdır.